Projekt „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Konkurs nr: RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15

profilaktyka zdrowia